Change language

  • Dansk
  • English
 

Corona-info

Byen er åben, men vi skal passe på hinanden. Se de nyeste regler her!

 

Læs mere på kk.dk/kultur-og-fritid-coronainfo

 

Marronage X DCN Book Launch

18 dec

Dato

fre. 18. dec. kl. 17.00
Gratis
Donationer er velkomne
En aften helliget kampen mod afropessimisme

Hosts: Marronage, Diaspora of Critical Nomads

Scroll down for English

Sortes tilstedeværelse, erfaringer og historie har længe været forvist til periferien og det er først i nyere dansk tid, at politiske bevægelser ført an af Sorte er blevet synlige.
I sommeren 2020 fik Sorte bevægelser globalt momentum efter politidrabet på George Floyd. Også i Danmark gik tusindvis af mennesker på gaden med Black Lives Matter. Samtidig så vi også, hvordan medier og politikere forsøgte at gøre modstanden mod antisorthed og politiets dødsvold ugyldig.

Verden som vi kender den er bygget på antisorthed, og den næres af alle institutioner og systemer. Derfor mener vi, at kernen i alle antiracistiske grupper bør være specifikt at arbejde imod antisorthed.

Vi skriver til jer, vores medsammensvorne i kampen mod racial kapitalisme: 
Marronage og Diaspora of Critical Nomads (DCN) har lavet denne udgivelse "Vi vil mere end at overleve - opgør med en antisort verden" til jer, der ønsker at forstå de fatale konsekvenser, som antisorthed har globalt, og som ønsker at bekæmpe antisorthed strukturelt. Vi bruger viden fra teori om afropessimisme til at forstå og analysere, hvordan antisorthed fungerer. 

I denne udgivelse præsenterer vi tekster af Frank Wilderson III og Saidiya Hartman for at give en indføring i det afropessimistiske tankesæt. Vi har også skrevet nogle tekster, der diskuterer politiske muligheder i bekæmpelsen af antisorthed og anbefalinger til bekæmpelse af antisorthed i multiraciale organiseringer.  
Afropessimismen giver ingen handleanvisninger eller løfter om strategier. Håbløsheden river ned og blotlægger mulighederne for at se, hvordan vi kan bygge noget nyt. 

Vi vil gerne prioritere mindst halvdelen af kapaciteten til vores BIPOC kammerater, men alle er velkomne til arrangementet. Der vil blive trukket lod, hvis interessen er stor.

Det vil være muligt at købe bogen for 50 kr.

Arrangementet er gratis, men vi opfordrer folk til at give en donation til Marronage.

Program for aftenen

  • Marronage og DCN læser op fra den nye udgivelse. 
  • Mikas læser op fra “På tværs af historier”, som er en oversættelse af Frank B. Wilderson III’s digte, som er udgivet på OVO press. 
  • Chief slutter aftenen af med at spille nogle numre.

Marronage

Marronage er et BPOC (Black, People of Colour) kollektiv af dekoloniale feminister, som siden 2016 har fremskrevet fortællinger om modstand og sammenhængen mellem kolonialisme og strukturel racisme igennem alt fra tidsskriftsproduktion, kulturelle arrangementer til akademisk arbejde, podcast, og gadeprotester.

Diaspora of Critical Nomads

DCN er er en organisation, udgjort af sorte afrikanere, som har til formål at skabe et sort fællesskab med henblik på at bekæmpe koloniale og anti-sorte strukturer. Organisationens aktiviteter er formet af panafrikanisme, kritisk viden og dialog.

Mikas Lang

Mikas Lang er forfatter, oversætter og medlem af Marronage. Han debuterede med digtsamlingen “Melanin” i 2019.

Chief

Chief er en somalisk rapper, som har lavet musik om bl.a. Ghettolovgivningen og politiet. De har optrådt til Nørrebro Pride og Uumphff’s første event. 
https://soundcloud.com/itsthachief

English version

The Black existence; experience and history has long been pushed to the periphery. Only in newer danish times have political movements led by Black People begun to become visible. In the summer of 2020 black movements gained global momentum in the wake of the police murder on George Floyd. In Denmark, thousands of people marched on the streets in solidarity for BLM. But in Denmark we also saw both the media and politicians de-legitimise black people’s opposition to racism, anti-blackness, and the deathly violence inflicted by police.

We are in a world that is built on antiblackness. It exists in all institutions and systems. We believe that the core of anti-racist work should be centred on working against anti-blackness.

Write yo you, our allies in the fight against racial capitalism:  
Marronage and DCN have made this publication for you that wish to understand the fatal consequences that anti-blackness has globally;and who wish to fight anti-blackness structurally. We apply theory from afro pessimism to understand and analyze how anti-blackness works.

In this publication we present texts by Frank Wilderson III and Saidiya Hartmann to give an introduction to the afro pessimist frame of mind. We have also written some texts which discuss political possibilities in the fight against anti-blackness and suggestions for fighting anti-blackness in multiracial organisations. 
The theory of Afro pessimism does not give any suggestions for actions nor promises about strategies. The hopelessness tears down to lay bare how we are capable of building something new.

We want to prioritize half of the capacity to our BIPOC friends, but everyone are welcome. If the interest is bigger than the capacity we will draw a lottery about the seats. 

It will be possible to buy the book for 50 kr. 

The event is free but we do encourage people to give a donation to Marronage.

Program for the evening

  • Marronage and DCN will read up from the new publication 
  • Mikas Lang will read up from the translation ‘Across histories’; which are some of Frank B. Wilderson III’s poems, published by OVO press. 
  • Chief ends the evening with a music performance.

Marronage is a BPOC (black, people of colour) collective of decolonial feminists, who since 2016 have told narratives of resistance and the connection between colonialism and structural racism today through magazine production, cultural arrangements for academic work, podcasts, and street protests.

DCN is a collective, consisting of young black people, whose aim is to form black community in order to fight colonial and anti black structures. The activities of the organisation is shaped by panafricanism, critical knowledge and dialogue.

Mikas Lang is an author, translator, and member of Marronage. He made his debut with the poetry collection ‘Melanin’ in 2019.

Chief is a somali rapper, who produces music about the Ghetto laws and the police e.g. They have performed at Nørrebro Pride and the first event of Uumphff.